A+ A-
kontrast
 > Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 119 w miejscowości Gliniak

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 119 w miejscowości Gliniak

 
Zaproszenie do złożenia oferty

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-02-21 16:06:06.
 
Wykaz materiałów

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-02-21 16:09:56.
 
Wzór umowy

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-02-21 16:11:30.
 
Konstrukcja chodnika

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-02-21 16:12:22.
 
Obszar wykonania prac

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-02-21 16:13:24.
 
Zmiana specyfikacji

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-01 11:44:27.
 
Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-03-07 15:58:08.

Zobacz:
 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w miejscowości Stojadła  .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Chmielew  .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ulicy Wspólnej w miejscowości Janów  .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w czternastu miejscowościach  .  Zapewnienie świadczeń zdrowotnych, opieki profilaktycznej i świadczeń rehabilitacyjno-leczniczych dla pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi w Koloni Janów  .  Zakup koryt betonowych wraz z dostawą  .  Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego u zbiegu ulic Prostej i Bocznej w miejscowości Wólka Mińska i Królewiec  .  Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Stara Niedziałka, Marianka  .  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego .  Dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej dla Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 802 z drogą gminną nr 220810W w miejscowości Mikanów  .  Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodznika przy drodze gminnej na działce nr 160 w miejscowości Marianka oraz na działkach nr 212 i 210/w w miejscowości Huta Mińska  .  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadnia pn. "Budowa kanalizacji uzupełniającej w m.Karolina, Stara Niedziałka, Nowe Osiny"  .  Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  Obsługa techniczna i konserwacja centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Barcząca” .  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2013  .  Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 802 z drogą gminną nr 220810W w miejscowości Mikanów  .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka ul. Olszowej w miejscowości Niedziałka Druga  .  Zakup i dostawa materiałów biurowych dla dziewięciu placówek z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Przygotowanie i dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci 4-5lat uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie .  Zakup i dostawa tonerów, tuszy i folii do faksów dla ośmiu placówek z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 119 w miejscowości Gliniak  .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Królewiec oraz Zamienie  .  Wykonanie prac budowlanych polegających na wbudowaniu profili betonowych przy ul. Wiejskiej w miejscowości Osiny  .  Odwodnienie drogi w Mariance  .  Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej  .  Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w miejscowości Huta Mińska  .  II Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w miejscowości Huta Mińska  .  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej, uzupełniającej w stosunku do istniejącego projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Karolina  .  Dostawa i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamienie  .  Wykonanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego  .  Zakup, dostawa i wbudowanie 2 wiat przystankowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Zakup i dostawa rur polipropylenowych do kanalizacji zewnętrznej wraz z dostawą .  Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla budowy zaplecza boiska sportowego w miejscowości Nowe Osiny .  Konkurs ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywołanych przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 - dziewcząt urodzonych w 2000 roku .  Wykonanie progów zwalniających płytowych w ilości 3 sztuk w miejscowości Budy Barcząckie, Żuków  .  Zakup i dostawa betonu dla budowy zaplecza boiska sportowego w miejscowości Nowe Osiny, Gmina Mińsk Mazowiecki .  Sprzedaż samochodu służbowego Daewoo lanos 1.5 KAT stanowiącego własności Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika na działce ewidencyjnej nr 327/1 położonej w strefie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Arynów .  Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejsowości Huta Mińska w pasie drogi wojewódzkiej nr 802 .  Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej w miejscowości Grębiszew .  Wykonanie pobocza gruntowego z pospółki drogowej przy drodze Dłużka - Brzóze na odcinku 2300m. .  Wykonanie opinii dotyczącej zakłócenia stosunków wodnych na działkach w m.Targówka ze szkodą dla działek w m.Osiny oraz przedstawienie możliwych rozwiązań tech. dotyczących sposobu zapobiegania zmianom stanu wody na gruncie .  Zakup i dostawa materiałów do wykonania odwodnienia terenu w miejscowości Marianka .  Wykonanie fragmentu drenażu w ulicy Huberta w miejscowości Karolina .  Naprawa przyczółka mostu na drodze gminnej w miejscowości Tartak .  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy zjazdu w miejscowości Arynów .  Zakup i dostawa środków czystości dla ośmiu placówek z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia .  Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wesołej w miejscowości Barcząca .  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji uzupełniającej w m. Karolina, Stara Niedziałka, Nowe Osiny .  Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wesołej w miejscowości Barcząca II .  Wykonanie i odtworzenie rowów przydrożnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa żwiru do uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych .  Zakup i dostawa tonerów, tuszy i folii do faksów dla placówek oświatowych w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa tonerów, tuszy i folii do faksów dla placówek oświatowych w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Dostawa umundurowania i wyposażenia strażackiego dla członków OSP z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Modernizacja odwodnienia w miejscowościach Huta Mińska i Barcząca .  Dostawa samochodu dostawczego dla Gminnego zakładu gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim .  Dostawa kruszywa betonowego lub pohutniczego na teren miejscowości Królewiec i Wólka Mińska .  Budowa boiska sportowego w miejscowości Zakole Wiktorowo .  Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim .  Dostawa samochodu dostawczego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim .  Zakup destruktu asfaltowego w ilości 120 ton o granulacji 0-31,5mm wraz z dostawą na teren miejscowości Tartak, gmina Mińsk Mazowiecki .  Przygotowanie i dostawa posiłków: w formie cateringu dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat oraz zupy z dodatkiem pieczywa dla dzieci w wieku 7-15 lat uczęszczających do Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie .  Budowa chodnika na ulicy Wspólnej w miejscowości Janów - I etap .  Zakup mebli do szatni oddziału przedszkolnego: Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie .  Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Szkoły Podstawowej w Starogrodzie, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 95, Szkoły Podstawowej Nr 244 w Warszawie .  Wznowienie granic części działek ewidencyjnych w miejscowości Mikanów .  Przebudowa ogrodzenia gminnego przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach .  Wykonanie opisów taksacyjnych gruntów leśnych .  Przebudowa ogrodzenia gminnego przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach II .  Przebudowa ogrodzenia gminnego przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach III .  Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zamieniu .  Konserwacja rzeki Srebrna oraz rzeki Mienia .  Dostawa samochodu osobowego typu VAN dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim .  Zakup, dostawa i wbudowanie wiaty przystankowej oraz wymiana szyb zgodnie z opisem zapotrzebowania .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w Zakole Wiktorowo .  Dostawa ekranów i tablic multimedialnych, laptopów oraz odtwarzaczy CD dla 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Przegląd i konserwacja oraz naprawa kotłów olejowych i kotłów gazowych "BUDERUS" zlokalizowanych w szkołach i przedszkolu oraz kocioł DeDietrich GT 336 w budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  II zapytanie ofertowe na Dostawę ekranów i tablic multimedialnych, laptopów oraz odtwarzaczy CD dla 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Misk Mazowiecki .  Zakup i dostawa rur dla miejscowości Maliszew .  II Zapytanie ofertowe na Przegląd i konserwację oraz naprawy kotłów olejowych i kotłów gazowych "BUDERUS" zlokalizowanych w szkołach i przedszkolu (kocioł DeDietrich GT 336) z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa mieszanki solno piaskowej do posypywania drog w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie prac polegających na naprawie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco we wskazanych miejscach na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla OSP Targówka gm. Mińsk Mazowiecki .  Dostawa maszyny do czyszczenia kanalizacji oraz lokalizatora głowic kamer i sond. .  Wykonanie fundamentów dla OSP Targówka gm. Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie kontroli okresowych budynków należących do Gminy Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie placu zabaw w miejscowości Królewiec .  Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla OSP Targówka gm. Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie usługu kruszenia łomu masy asfaltowej i betonu do frakcji destruktu 0-31,5 mm oraz transportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Remont ulicy Prostej w miejscowości Wólka Mińska .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Zamienie .  Sporządzanie operatów szacunkowych lub opinii szacunkowych do potrzeb określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości .  Zakup i dostawa materiałów budowlanych (beton,cement,piasek) dla OSP Targówka gm. Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie rowu krytego w miejscowości Królewiec .  Wykonanie kontroli okresowych budynków należących do Gminy Mińsk Mazowiecki .  Dodatkowe zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie zimowym 2013/2014 .  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego na zadaniu inwestycyjnym:"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" .  Sporządzanie operatów szacunkowych lub opinii szacunkowych do potrzeb określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Zakup i dostawa rur PP karbowanych wraz z dostawą zgodnie z wykazem zapotrzebowania .  Usługa kruszenia łomu masy asfaltowej i betonu do frakcji destruktu 0-33 mm oraz transportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Dostawa kostki brukowej do wskazanych miejsc w miejscowościach Karolina, Józefów oraz Budy Barcząckie .  Wykonanie rowu krytego w miejscowości Królewiec .  Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z boiska sportowego w Hucie Mińskiej oraz z targowiska w Stojadłach .  Dostawa sprzętu sportowego do wskazanego miejsca w miejscowości Dziękowizna .  Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Mińsk Mazowiecki, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 .  Obsługa cmentarza komunalnego w Ignacowie .  Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia .  Wykonanie i dostawa tablic wykonanych z PCV "Foamlite" wykonanych wydrukiem solventowym na folii samoprzylepnej dodatkowo pokryty laminatem bezbarwnym z nazwami ulic dla miejscowości Dziękowizna, Budy Janowskie i Stojadła .  Realizacja zadań w zakresie objętym przez "program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" w roku 2014 .  Świadczenie usług w zakresie dostarczania listów z Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na teren Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2014. .  Przebudowa przepustu w miejscowości Dziękowizna .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy peronu autobusowego na drodze wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Mikanów .  Wykonanie usługi kruszenia łomu masy asfaltowej i betonu do frakcji destruktu 0-33 mm oraz transportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Dostawa i montaż dmuchawy wraz z oprzyrządowaniem .  Remont drogi w miejscowości Chochół .  Zakup materiałów elektrycznych do wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Osiny wraz z dostawą do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki . 
Data wprowadzenia: 2013-03-07 15:58:08
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl