A+ A-
kontrast
 > 25) Zakup i dostawa mieszanki mineralno-afaltowej na zimno workowanej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

25) Zakup i dostawa mieszanki mineralno-afaltowej na zimno workowanej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

 
Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-03-10 15:18:21 | Data modyfikacji: 2014-03-14 13:34:12.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2014-03-14 13:33:43 | Data modyfikacji: 2014-03-14 13:34:12.

Zobacz:
 1) Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych .  2) Budowa chodnika przy drodze gminnej od strony drogi krajowej nr 50 w Arynowie - I etap. .  3) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wesołej w miejscowości Barcząca - II etap. .  4) Budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie - I etap. .  5) Budowa chodnika w miejscowości Gliniak - II etap. .  6) Budowa chodnika na ulicy Wspólnej w miejscowości Janów - II etap. .  7) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Prostej w miejscowości Wólka Mińska .  8) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy dróg w Arynowie .  9) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w dziewięciu miejscowościach .  10) Wykonanie posadzki w budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach .  11) Budowa chodnika dla pieszych w Mariance - II etap .  12) Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Niedziałka Druga gm. Mińsk Mazowiecki wraz z nadzorem autorskim .  13) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Targówka ul. Osiedlowa oraz ul. Jesionowa w m. Nowe Osiny, gm. Mińsk Mazowiecki wraz z nadzorem autorskim .  14) Dowóz uczniów klas IV szkół podstawowych z Gminy Mińsk Mazowiecki na basen w Mińsku Mazowieckim .  15) Rozdrabnianie pozostałości mas asfaltowych i betonowych do frakcji 0-33 mm oraz transportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  16) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy ul. Rozwojowej w Grębiszewie .  17) Dostawa kruszywa betonowego na teren Gminy Mińsk Mazowiecki .  18) Budowa ogrodzenia budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach .  19) Ułożenie płytek glazurowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz wykonanie posadzek z płytek gresowych w budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach .  20) II Budowa ogrodzenia budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach .  21) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji odwodnienia ulic Kwiatowej i Wiśniowej w Stojadłach .  22) Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2014 .  23) Budowa przepustów, rowów odwadniających "Na Księżówce" w pasie dróg gminnych ulicy Książęcej i Leśnej w Stojadłach .  24) Modernizacja pasa drogowego w ulicy Szkolnej w miejscowości Huta Mińska .  25) Zakup i dostawa mieszanki mineralno-afaltowej na zimno workowanej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia .  26) Dostawa materiałów drogowych do wskazanego miejsca we wsi Józefów .  27) Wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Niedziałka .  28) Wycinka drzew znajdujących się przy drodze gminnej w miejscowości Żuków .  29) Roboty budowlane na terenie OSP Brzóze .  30) Modernizacja pasa drogowego w ulicy Szkolnej w miejscowości Huta Mińska .  31) Konkurs ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywołanych przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18 - dziewcząt urodzonych w 2001 roku .  32) Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla OSP w Targówce .  33) Zakup i dostawa rur PP karbowanych wraz z dostawą zgodnie z wykazem zapotrzebowania .  34) Wykonanie opinii dotyczących zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich .  35) Budowa przepustów, rowów odwadniającyc "Na Księżówce" w pasie dróg gminnych ulicy Książęcej i Leśnej w Stojadłach. .  36) Dostawa materiałów drogowych do wskazanego miejsca we wsi Józefów .  37) II Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla OSP w Targówce .  38) Dostawa materiałów drogowych do wskazanego miejsca na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  39) II Dostawa materiałów drogowych do wskazanego miejsca na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  40) III Budowa przepustów, rowów odwadniających "Na Księżówce" w pasie dróg gminnych ulicy Książęcej i Leśnej w Stojadłach .  41) Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w 2014 roku .  42) Zamieszczenie ogłoszenia prasowego w tygodniku o realizowanym projekscie "Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki" .  43) Wykonanie utwardzenia terenu zaplecza boiska sportowego w m Nowe Osiny gm. Mińsk Mazowiecki .  44) Wykonanie i dostawa materiałów do budowy ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie .  45) Wykonanie placu zabaw w Gminie Mińsk Mazowiecki .  46) Dostarczenie materiałów promocyjnych projektu pn. „Internet dla mieszkańców”  .  47) Zakup i dostawa drukarek komputerowych .  48) Wyposażenie placu zabaw dla sołectwa Karolina .  49) Dostawa mieszanki (żwiru) z przeznaczeniem do uzupełniania istniejących nawierzchni żwirowych .  50) Dostawa cementu portlandzkiego CEM I klasy 32,5 N .  51) Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia .  52) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki" .  53) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów w ramach projektu pn. „Internet dla mieszkańców”  .  54) Dostawa betonu do budowy podmurówki ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie .  55) Zakup destruktu asfaltowego czystego wraz z dostawą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. .  56) Utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Stojadła .  57) Utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Stojadła - II zaproszenie .  58) Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  59) Remont ul. Koszykowej w miejscowości Wólka Mińska .  60) Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy dróg w Arynowie .  61) Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" wraz z dostawą do czterech szkół z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki .  62) Budowa drogi gminnej nr 986 w Józefowie .  63) Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej we wsi Józefów "Przebudowa drogi numer 187" .  64) Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do pięciu szkół .  65) Dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej .  66) Budowa drogi gminnej nr 986 w Józefowie .  67) Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej .  68) Dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  69) Przegląd i konserwacja oraz naprawa kotłów olejowych i kotłów gazowych "BUDERUS" zlokalizowanych w szkołach i przedszkolu (kocioł DeDietrich GT 336) z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki. .  70) Zakup i dostawa mieszanki solno - pisakowej do posypywania dróg w sezonie zimowym 2014/2015 .  71) Utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Stojadła .  72) Wykonanie dodatkowego zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie zimowym 2014/2015 .  73) Budowa placu zabaw w miejscowości Targówka .  74) Zapytanie o cenę na materiały do budowy oświetlenia terenu zespołu szkół w Hucie Mińskiej w ramach inicjatywy lokalnej Huta Mińska 2014 .  75) Zakup i montaż szyb laminowanych bezpiecznych na przystankach z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki .  76) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Królewiec, Stara Niedziałka, Stojadła, Kolonia Janów, Janów, Brzóze i Gamratka. .  77) Zakup i dostawa rur karbowanych PP
 .  78) Budowa placu zabaw w miejscowości Targówka .  79) Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowaia odpadów komunalnych z boiska sportowego w Hucie Mińskiej oraz z targowiska w Stojadłach .  80) Tablice pamiątkowe: Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki .  81) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2015 .  82) Zakup i dostawa materiałów budowlanych . 
Data wprowadzenia: 2014-03-14 13:33:43
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl