A+ A-
kontrast
 > 2004 ROK

2004 ROK

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmian./ Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości, że zamieścił w publicznie dostępnym wykazie wniosek Pani Agnieszki Chabiery zam. Mińsk Mazowiecki, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw gazu propan-butan we wsi Stojadła na działce nr 656/4.


Projektowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.


Z analizy przeprowadzonej w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowana inwestycja nie powinna, w trakcie prawidłowej eksploatacji, stanowić zagrożenia środowiska, a szczególnie dla zdrowia i życia ludzi. Tereny stałego pobytu ludzi znajdują się poza zasięgiem stężeń maksymalnych zanieczyszczeń. Ponadto stwierdzono brak istotnego wpływu na walory krajobrazowe.


Ewentualne uwagi i wnioski dot. oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko można składać do dnia 2 października 2003 r. w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2003-09-12 08:46:52.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 32 ust. l pkt. l i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zmian.) Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości, że zamieścił w publicznie dostępnym wykazie wniosek Pana Jerzego Kulmy zam. Nowe Osiny, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw gazu propan - butan we wsi Nowe Osiny na działce 225/6.


Projektowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.


Z analizy przeprowadzonej w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowana inwestycja nie powinna, w trakcie prawidłowej eksploatacji, stanowić zagrożenia środowiska, a szczególnie dla zdrowia i życia ludzi. Tereny stałego pobytu ludzi znajdują się poza zasięgiem stężeń maksymalnych zanieczyszczeń. Ponadto stwierdzono brak istotnego wpływu na walory krajobrazowe.


Ewentualne uwagi i wnioski dot. oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko można składać do dnia 3 listopada 2003r. w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2003-10-14 14:56:01.
ZAWIADOMIENIE O WSZCĘCIU POSTĘPOWANIA

     Zgodnie z art. 32 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zmian./ Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości, że zamieścił w publicznie dostępnym wykazie wniosek P.U.H.P. “MIDAS", 05-502 Piaseczno ul. Zielona 2, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM (w tym wieży stalowej o wys. 50,5 m n. p. t.) we wsi Huta Mińska na działce nr 213/1.


     Projektowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.


    Z analizy przeprowadzonej w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowana inwestycja nie będzie , w trakcie prawidłowej eksploatacji, stanowić zagrożenia dla środowiska, a szczególnie dla zdrowia i życia ludzi oraz będzie spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizującym. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analizy przewidywanych rozkładów pól elektromagnetycznych stwierdzono ponadto, że pola elektromagnetyczne stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludzi nie występują w miejscach ich czasowego lub stałego przebywania. Ponadto stwierdzono brak istotnego wpływu na walory krajobrazowe.


     Ewentualne uwagi i wnioski dot. oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko można składać do dnia 04 grudnia 2003r w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2003-11-12 16:10:54.
 
Komunikat Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o terminie sesji w sparwie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Józefów, Grębiszew, Maliszew, Kluki, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Grabina, Marianka, Cielechowizna, Gliniak, Tartak, Prusy, Chochół.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-05-20 11:36:24.
 
Komunikat Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wólka Mińska, Karolina, Stara Niedziałka, Niedziałka druga, arynów, Królewiec, Brzóze, Żuków, Borek Miński, Dłużka

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-05-20 11:45:33.

Zobacz:
 2014 ROK .  Podział nieruchomości położonych w Wólce Iłówieckiej .  Postępowanie w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Kolonia Janów .  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Mińskiego .  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Podrudzie, gminy Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy drogi gminnej - ulicy Prostej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wólka Mińska gmina Mińsk Mazowiecki .  2013 ROK .  Postępowanie ws. rozbudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Leśnej w Maliszewie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. robudowy i przebudowy drogi gminnej - ulicy Olszowej w miejscowości Niedziaka Druga .  2012 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie ws. zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/08 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na "budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady..." .  Aktualizacja wraz z prognozą Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki .  2011 ROK .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina i obrębie Królewiec, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń produkcyjnych znajdujących się w istniejącym obiekcie o funkcji produkcyjno - usługowe .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Wólka Mińska, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Królewiec .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym połozoną w gminie Mińsk mazowiecki w obrębie Królewiec .  Sprawa zakłócenia stosunków wodnych w miejscowości Stojadła - w związku z realizacją przebudowy ul. Warszawskiej oraz wykonaniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego .  Postępowanie ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Królewiec .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Żuków .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  Postępowanie w sparwie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki z obrębie Karolina .  2010 ROK .  Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora szczepień profilkatycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu , rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa .  Postępowanie w spr. ust. odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Arynów i Brzóze, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. rozbudowy drogi krajowej Nr 2, odc. Zakręt - granica województwa, od km495+880 do km 599+487, z wyłaczeniem obwodnicy Siedlec,odcinek I od km 495+880 do km 516+550, przejście przez Stojadła od km 515+253 .  Postępowanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Niedziałka - Jakubów do drogi klasy G .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Brzóze która która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Niedziałka Druga, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. .  Postępowanie w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi krajowej nr2, odcinek Zakręt - granica województwa, od km 495+880 do km 599+487,z wyłączeniem obwodnicy Siedlec, odcinek I .  2009 ROK .  2008 ROK .  2007 ROK .  2006 ROK .  2005 ROK .  2004 ROK . 
Data wprowadzenia: 2004-05-20 11:45:33
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl