A+ A-
kontrast
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego br. do 29 lutego br. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września roku poprzedniego do 31 stycznia br., 
    
 • w terminie od 1 sierpnia br. do 31 sierpnia br. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego br. do 31 lipca br.

  Stawka zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w roku bieżącym wynosi 0,95 zł/1 litr oleju.

  Pieniądze wypłacane będą w treminach:
 • 2 - 30 kwietnia br. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października br. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

  Maksymalna kwota zwrotu podatku akicyzowego na 1ha użytków rolnych w br. wyniesie 81,70 zł.

Najczęściej zadawane pytania

dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego 

 • Pytanie nr 1: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany kod CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej?

  Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
  1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
  3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
  4) nazwę towaru;
  5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów;
  6) cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  7) wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  8) stawki podatku;
  9) sumę wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
  10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  11) wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (wartość brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
  12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
  W świetle powyższego na fakturze VAT nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

  Pytanie nr 2: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego powinien być wpisany numer rejestracyjny ciągnika?

  Również ww. rozporządzenie nie zobowiązuje wystawcy faktury VAT dokumentującej sprzedaż oleju napędowego do produkcji rolnej do umieszczania na fakturze numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego, który nie jest zaliczany do pojazdów samochodowych.

  Pytanie nr 3: Czy za potwierdzenie przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej powinny być pobierane opłaty skarbowe?

  Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 12 września 2006 r. zn. AE-VI-03-156/KK/06/1316) potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), nie podlega opłacie skarbowej.

  Pytanie nr 4: Czy zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu - dzierżawcy ?

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  W rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
  Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny).
  W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

  Pytanie nr 5: Czy przysługuje zwrot podatku akcyzowego na grunty na których zaprzestano produkcji rolnej lub prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym?

  Zwrot podatku nie będzie przysługiwał w odniesieniu do użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


  Pytanie nr 6: Jaką powierzchnię użytków rolnych należy wpisać we wniosku w przypadku kiedy po dniu 1 kwietnia danego roku a przed dniem złożenia wniosku nastąpiła zmiana wielkości powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?

  Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Grunty gospodarstwa powinny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia jako użytki rolne (dotyczy to również gruntów dzierżawionych od osób fizycznych).

  Pytanie nr 7: Komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego w przypadku współposiadania gruntów?

  W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku.
  Wnioskodawca nie jest obowiązany do załączania do wniosku innych oświadczeń.

  Pytanie nr 8: Czy istnieje konieczność załączania do wniosku o zwrot podatku akcyzowego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego?

  Zgodnie z art. 3 ww. ustawy do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT lub ich potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. W 2006 r. dotyczy to faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2006 r.

  Pytanie nr 9: Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

  Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w ww. ustawie zostały ustalone: od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września danego roku. W 2006 r. termin składania wniosków do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) przez producentów rolnych został ustalony od 1 września do 30 września.

  Pytanie nr 10: W przypadku składania wniosku przez męża (żonę) będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czy mogą zostać uwzględnione faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione na żonę (męża)?

  W powyższym przypadku uwzględniane są faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego (w 2006 r. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. ) wystawione zarówno na żonę jak i męża.

  Pytanie nr 11: Czy na wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez jednego z małżonków będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego należy wykazać powierzchnię użytków rolnych w pozycji „jestem posiadaczem użytków rolnych” czy w pozycji „jestem współposiadaczem użytków rolnych”.

  Jeżeli w odniesieniu do wszystkich użytków rolnych, których dotyczy składany wniosek małżonkowie są współwłaścicielami, należy powierzchnię użytków rolnych podać w pozycji „jestem współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni .............. ha” . Natomiast w przypadku jeżeli w odniesieniu do części użytków rolnych składający wniosek jest posiadaczem, a do w odniesieniu do części wspólposiadaczem, to należy podać dane odpowiednio.

  Pytanie nr 12: Czy upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta może żądać oświadczenia o dzierżawionych użytkach rolnych lub przedłożenia umowy dzierżawy?

  Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury VAT a także odpis z KRS, w przypadku gdy podlega on wpisowi do tego rejestru (spółki prawa handlowego). Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku. Z przepisu ustawy, o której mowa, nie wynika obowiązek dołączania przez producenta rolnego do wniosku innych dokumentów. Zażądanie przez organ, na podstawie ogólnych przepisów kpa, przedłożenia odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub umowy dzierżawy, może mieć miejsce tylko w sytuacjach budzących wątpliwości organu, kiedy te dodatkowe dokumenty mogłyby posłużyć do dokładanego wyjaśnienia stanu faktycznego i ostatecznie – właściwego załatwienia sprawy.
   
  Pytanie nr 13: W przypadku śmierci współwłaściciela, kto powinien wyrazić zgodę na wypłatę zwrotu podatku?
   
  W przypadku śmierci współwłaściciela zgodę powinien wyrazić spadkobierca lub spadkobiercy.
   
  Pytanie nr 14: Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na podstawie jednej faktury VAT?
   
  Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. faktury VAT lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT lub ich kopiach upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu .......... do zwrotu części podatku akcyzowego”. Adnotacja taka zarówno na oryginale faktury VAT jak i na kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny zostać zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów.
    
  Pytanie nr 15: Systemy niektórych sprzedawców oleju napędowego uniemożliwiają umieszczenie na fakturze obok nazwy oleju napędowego wyrazów „olej napędowy”.
  Czy będą uwzględniane faktury VAT, jeżeli zostanie na tej fakturze podana nazwa oleju napędowego o nazwie „SupraDiesel” lub inna mieszcząca się w kodzie CN 2710 19 41 do 2710 19 49? Czy w takim przypadku można oznaczyć dodatkowo fakturę pieczęcią np. o treści „SupraDiesel – CN 2710 19 41”?

  Elementy faktury określają przepisy prawa. Organ nie może żądać zamieszczania na fakturach VAT dodatkowych informacji i danych i od spełnienia tego żądania uzależniać pozytywne rozpatrzenie wniosku. W przypadku jednak, gdyby na prawidłowo wypełnionej fakturze, np. na jej odwrocie, została zamieszczona jakaś dodatkowa informacja faktura taka powinna być uwzględniona.

  Pytanie nr 16: Jakie są nazwy oleju napędowego wykorzystywanego do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych, od którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

  Zgodnie z informacją uzyskaną z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na fakturach VAT sprzedawcy podają następujące nazwy handlowe olejów napędowych, które mieszczą się w kodach CN 2710 19 41 do 2710 19 49:

  GRUPA PKN ORLEN S.A.
  OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL (GAT. B,D,F)
  OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL PLUS 50 (GAT. B,D,F)
  OLEJ NAPĘDOWY EKODIESEL ULTRA (GAT. B,D,F)
  OLEJ NAPĘDOWY 10 PPM ULTRA (GAT. B,D,F)
  OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON (GAT. B,D,F)
  OLEJ NAPĘDOWY VERVA ON KLASY 1
  OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI SUPER
  OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI STANDARD 25
  OLEJ NAPĘDOWY BIO 20
  OLEJ NAPĘDOWY BIO 10
  OLEJ NAPĘDOWY BIO (GAT. B,D,F) 10
  OLEJ NAPĘDOWY (GAT. B,D,F)

  GRUPA LOTOS S.A.
  DYNAMIC DIESEL
  EURODIESEL
  EURODIESEL CITI
  EURODIESEL LOTOS
  EURODIESEL BIOLOTOS
  EURODIESEL EKO
  OLEJ NAPĘDOWY IZ-40
  OLEJ NAPĘDOWY 10

  STATOIL POLAND SP. Z O.O.
  SUPRADIESEL
  OLEJ NAPĘDOWY
  OLEJ NAPĘDOWY MIEJSKI
  OLEJ NAPĘDOWY ARKTYCZNY

  SLOVNAFT POLSKA S.A.
  OLEJ NAPĘDOWY
  OLEJ NAPĘDOWY DRIVE
  OLEJ NAPĘDOWY ADD

  BP POLSKA SP. Z O.O.
  OLEJ NAPĘDOWY
  DIESEL
  ULTIMATE DIESEL
  OLEJ NAPĘDOWY ULTIMATE

  SHELL POLAND SP Z O.O.
  SHELL V-POWER DIESEL
  VPOWER DIESEL
  SHELL DIESEL EXTRA
  DIESEL EXTRA
  OLEJ NAPĘDOWY
  ON
  EURODIESEL

  NESTE POLSKA SP. Z O.O.
  OLEJ NAPĘDOWY

  LUKOIL POLSKA SP. Z O.O.
  OLEJ NAPĘDOWY (EN-590)

  CONOCOPHILLIPHS POLAND SP. Z .O.O.
  OLEJ NAPĘDOWY
  (STACJE JET) ON

  Pytanie nr 17: Czy decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinna zostać wydana dopiero po 30 dniach od dnia złożenia wniosku?

  Zgodnie z art. 5 ustawy decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wójt, burmistrz (prezydent miasta) wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot tego podatku. A zatem decyzja ta powinna wydana nie później niż trzydziestego dnia od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku.
    
  Pytanie nr 18: Czy możliwe jest zaakceptowanie wniosku, jeśli wnioskodawca będący współwłaścicielem (współposiadaczem) użytków rolnych, wykazał powierzchnię użytków rolnych innego (współwłaściciela), który zmarł i nie można ustalić spadkobiercy i nie zawarł na piśmie umowy dzierżawy ze zmarłym współwłaścicielem i jego spadkobiercami?

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). A zatem jeśli wnioskodawca jest faktycznie posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i prowadzi produkcję rolniczą na tych użytkach rolnych, to może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w wysokości limitu przypadającego do powierzchni tych użytków rolnych. 
   
  Pytanie nr 19: Czy można uwzględnić fakturę VAT, jeśli na fakturze VAT wykazana jest cena jednostkowa brutto, lecz nie ma ceny jednostkowej netto?

  Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 i Nr 102, poz. 860) - przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:
  1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;
  2) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica miedzy wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku
  Powyższa zasada może być stosowana również w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto.
    
  Pytanie nr 20: Czy kwota zwrotu podatku w decyzji powinna zostać zaokrąglona zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), tj. „w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych”?

  W odniesieniu do decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) ustalającej kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustawą z dnia 10 marca 2006 r. mają zastosowanie przepisy kpa. Oznacza to, że do ustalania kwoty zwrotu podatku nie mają zastosowania przepisy art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa i kwota ta powinna zostać ustalona w złotych i w groszach.
   
  Pytanie nr 21: Czy producent rolny składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego musi być właścicielem użytków rolnych w dniu 1 kwietnia 2006 r. wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 kwietnia?
   
  Stan na dzień 1 kwietnia dotyczy użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych, podana przez producenta rolnego we wniosku o zwrot podatku musi mieć swoje odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia (dotyczy to także gruntów przez niego dzierżawionych - posiadacz zależny), tj. występują w tej ewidencji jako użytki rolne.
  Wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w dniu 1 kwietnia; mógł on bowiem np. nabyć gospodarstwo rolne od rodziców w czerwcu danego roku i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku we wrześniu danego roku. Istotne jest, aby wnioskodawca w dniu składania wniosku był posiadaczem gospodarstwa rolnego.

  Pytanie nr 22: Na której stronie faktury VAT przystawić pieczęć „przyjęto w dniu ….. do zwrotu części podatku akcyzowego”?

  Pieczęć „przyjęto w dniu ….. do zwrotu części podatku akcyzowego” powinna zostać umieszczona na fakturze w takim miejscu, aby możliwe było w sposób jednoznaczny jej odczytanie wraz adnotacją o ilości oleju, co do której ustalono zwrot podatku. W celu zapewnienia przejrzystości pieczęć z taką adnotacją można również umieścić na odwrocie faktury VAT. Wydaje się jednak, że zamieszczenie tej adnotacji na odwrocie faktury powinno mieć ewentualnie miejsce tylko w przypadku, jeżeli brak byłoby odpowiedniego i wystarczającego miejsca na pierwszej stronie.

  Pytanie nr 23: Czy mogą zostać uwzględnione faktury wystawione od dnia 1 stycznia 2006r. na któregoś z rodziców, a rodzice w okresie od stycznia do września przeszli na emeryturę lub rentę rolniczą (w tym strukturalną), dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego przez następcę gospodarstwa rolnego (córkę lub syna, który przejął w posiadanie gospodarstwo rolne)?

  Tylko faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju przez wnioskodawcę mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy, bowiem jak wynika z pytania, wnioskodawca jest jedynym posiadaczem gospodarstwa (nikt inny nie współposiada z nim gospodarstwa).
  Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.

  Pytanie nr 24: Czy mąż (żona) prowadzący wspólnie z żoną (mężem) gospodarstwo rolne, w którym użytki rolne są:

  a) wyłącznie własnością żony (męża) a faktury VAT wystawione są na niego (na nią) może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych?

  Jeśli małżonkowie są współposiadaczami (razem prowadzą produkcję rolną na tych użytkach rolnych) to mąż (albo żona) będący/a wnioskodawcą na wniosku o zwrot podatku akcyzowego, powierzchnię użytków rolnych będących w ich posiadaniu wykazuje w pozycji „(….) współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni (……….)”.
  Należy zwrócić uwagę, że wnioskodawca we wniosku oświadcza, iż znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kk (oświadczenie to dotyczy m.in. deklaracji wnioskodawcy co do współposiadania użytków rolnych). Jeżeli jednak organ w trakcie postępowania nabrałby pewnych wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku w tym zakresie, powinien wezwać małżonków w celu złożenia stosownych wyjaśnień pisemnych czy też ustnych do protokołu.

  a) w części w posiadaniu męża (żony) a w części we współposiadaniu męża i żony może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zamiast żony (męża) i w której pozycji we wniosku powinna zostać podana powierzchnia tych użytków rolnych??

  Wykazuje odpowiednio:
  „Oświadczam, ze jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni …..ha ....a
  współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni ……………ha ....a (….)”.
    
  Pytanie nr 25: Czy ostatecznym terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych jest dzień30 września br., pomimo, że wypada w dzień wolny od pracy?
   
  Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy kpa. W sytuacji, jeżeli przepisy określają dla dokonania pewnej czynności termin poprzez wskazanie określonego okresu czasu, zasadą jest, że czynność powinna być dokonana najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, z tym że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym (art. 57 § 5 kpa). Zgodnie jednak z art. 57 § 4 kpa, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Przepisy kpa nie zawierają definicji „dni ustawowo wolnych od pracy”. Zgodnie z art. 1519 § 1 kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Podstawą ustalenia dnia wolnego od pracy jest ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Należą do nich wszystkie niedziele oraz określone święta państwowe i katolickie m.in. 1 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1 maja. Ustawa ta nie wymienia sobót jako dni wolnych od pracy. Wprawdzie w orzecznictwie można spotkać się z poglądem, że sobotę należy uznać za dzień ustawowo wolny od pracy lub równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 kpa, to jednak Sąd Najwyższy odstąpił od tej tezy w postanowieniu z dnia 04.10.2001 r. (I CZ 116/01) stwierdzając, że „dodatkowe dni wolne od pracy (w tym soboty) wprowadzone do przepisów kodeksu pracy ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw nie są dniami uznanymi ustawowo za wolne od pracy w znaczeniu użytym w art. 115 kc i analogicznie także w rozumieniu art. 57 § 4 kpa”.
  W świetle powyższego, wnioski w 2006 r. mogą być składane do dnia 30.09.2006 r. (sobota).

  Pytanie 26: Czy w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez jednego ze współposiadaczy mogą zostać uwzględnione faktury VAT wystawione na pozostałych współposiadaczy?

  Jeśli wnioskodawcą jest jeden ze współposiadaczy, a pozostali współposiadacze wyrażą zgodę, iż wniosek może złożyć jeden z nich, to do wniosku mogą zostać załączone faktury wystawione na każdego ze współposiadaczy. W takiej sytuacji wniosek złożony przez określonego współposiadacza dotyczy bowiem wszystkich użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wykazanych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, stanowiących przedmiot współposiadania.

  Pytanie 27: Czy wspolnota gruntowa może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?

  Stosownie do ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.), uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, a więc w tym do pobierania pożytków, są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, które w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Ułamkowy udział poszczególnych podmiotów we wspólnocie gruntowej wynika natomiast z decyzji administracyjnej właściwego organu – obecnie starosty. Ten ułamkowy udział w użytkach rolnych wspólnoty może zostać wykazany przez poszczególnych producentów rolnych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego pod warunkiem, że są oni faktycznie posiadaczami w odniesieniu do wykazanej powierzchni i jednocześnie posiadaczami gospodarstw rolnych.
  Wspólnota nie może być uznana za samodzielny podmiot ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, gdyż ze swej istoty jest ona wspólnym dobrem miejscowych gospodarstw rolnych mających w niej określone udziały, przy czym warunkiem posiadania udziału we wspólnocie jest posiadanie oddzielnego gospodarstwa rolnego. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, którym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W świetle natomiast art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne określone w tym artykule. Wspólnota gruntowa nie jest zatem podmiotem prawa ale zespołem nieruchomości, nad którym zarząd może sprawować spółka, utworzona specjalnie w tym celu przez osoby uprawnione do podziału we wspólnocie gruntowej (art. 14 ustawy).

  Pytanie 28: Czy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą być załączone faktury wrześniowe?

  Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r zwrot podatku przyznawany jest za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, przy czym w 2006 r. podstawą do naliczania zwrotu podatku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od 1 stycznia do 31 sierpnia.
  Zgodnie z §13 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

  Pytanie 29: Czy faktury VAT załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy lub nabywcy oleju napędowego?

  Faktury VAT wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

  Pytanie 30: Czy na fakturze VAT dokumentującej zakup oleju napędowego musi być wpisany dokładny adres osoby składającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego lub w jakim zakresie może być niepełny np. brak nazwy ulicy, numeru domu lub nazwy miejscowości?

  Jeśli wystawiona faktura VAT jednoznaczne określa nabywcę, to może zostać uwzględniona. W przypadku stwierdzenia pomyłki na fakturze VAT, może zostać wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca.
  Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. fakturę korygującą wystawia się w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury, w tym także w przypadku pomyłki dotyczącej podania nabywcy towaru. Faktura korygująca wystawiona w przypadku pomyłek zawierać powinna poniższe dane:

  1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
  2) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  3) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z zastrzeżeniem powyższego wyjaśniania w pkt.29);
  4) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”, przy czym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

  Pytanie 31: Jak gmina powinna klasyfikować wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego ?

  Część-85/..., Dział-010, Rozdział- 01095, Paragraf 443- Różne opłaty i składki z odpowiednią czwartą cyfrą;
    
  Pytanie 32: W przypadku składania przez producentów rolnych wniosków od 1 do 31 marca 2007 r., czy warunek wykazania gruntów rolnych jako użytki rolne w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia dotyczy 2006 r. czy 2007 r.? 
       
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), „roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku”. Zgodnie z ww. ustawą wnioski w 2007 r. mogą być składane w dwóch terminach: od 1 marca do 31 marca oraz od 1 września do 30 września. W przypadku podmiotu składającego taki wniosek o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie, tj. od 1 marca do 31 marca 2007 r., podmiot ten nie może oświadczać o stanie użytków rolnych, który będzie widniał w przyszłości w ewidencji gruntów i budynków. Podmiot składający ww. wniosek powinien, na dzień realizacji tej czynności, być właścicielem lub posiadaczem zależnym gruntów, ale widniejących w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r. Mając powyższe na uwadze, podmiot ten, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, składa oświadczenie o powierzchni użytków rolnych będących w jego posiadaniu, które w ewidencji gruntów i budynków określone są jako użytki rolne, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r., położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku w roku 2007. Jednakże fakt ten może zostać zweryfikowany dopiero po złożeniu wniosku, w ramach toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, pod warunkiem, że postępowanie to będzie się toczyć po dniu 1 kwietnia 2007 r. Należy bowiem zwrócić uwagę, na obowiązek organu, określony w art. 5 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym decyzję o zwrocie podatku wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wobec tego, w sytuacji gdy podmiot prawidłowo złoży wniosek w dniu 1 marca 2007 r., organ wydający decyzję o zwrocie podatku akcyzowego, zobowiązany jest (ze względu na brzmienie art. 5 ust. 4 ww. ustawy) do wydania tej decyzji w terminie do dnia 31 marca 2007 r., przy uwzględnieniu stanu ewidencyjnego użytków rolnych z dnia 1 kwietnia 2006 r. Organ bowiem, przy ustalaniu limitu, nie powinien uwzględniać powierzchni użytków rolnych według stanu widniejącego w ewidencji gruntów i budynków w przyszłości tj. w dniu 1 kwietnia 2007 r.
  W świetle powyższego, należy zwrócić uwagę, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany odrębnie. 
   

  Pytanie 33: Czy możliwe jest wykorzystanie całego limitu zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie składania przez producentów rolnych wniosków tj. od 1 do 31 marca 2007 r.?
   
  Zgodnie z art. 4 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
  Stosownie do art. 6 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni mogą składać w terminach: od 1 marca do 31 marca 2007 r. oraz od 1 września do 30 września 2007 r. wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
  A zatem w przypadku załączenia do wniosku złożonego w pierwszym terminie faktur VAT stwierdzających zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w ilości odpowiadającej rocznemu limitowi, zwrot podatku akcyzowego przysługuje jednorazowo w wysokości całego limitu na 2007 r.

  Pytanie 34: Czy zwrot podatku akcyzowego jest pomocą de minimis?
   
  Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., jest programem pomocy, zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).
  W sekcji VI.F wytycznych zawarto przepisy regulujące możliwość przyznawania obniżonych stawek podatku na mocy dyrektywy 2003/96/WE, które stanowią dla Komisji odpowiednią podstawę prawną dla przeprowadzenia oceny niniejszego mechanizmu pomocy. W związku z powyższym w sprawozdaniu należy pomoc tą ujmować jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej.
  Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zwrot podatku akcyzowego przyznawany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. nie jest pomocą de minimis.

  Pytanie 35: Czy można zmienić limit w drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w przypadku, gdy zmieniła się powierzchnia posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych?
   
  Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia są wykazane jako użytki rolne. Wykazany w ewidencji gruntów i budynków stan dotyczący powierzchni użytków rolnych określa jedynie, czy na dzień 1 kwietnia danego roku grunty te były zakwalifikowane jako użytki rolne.
  W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego, składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na te grunty rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza.
  W przypadku, gdy producent rolny wydzierżawi lub sprzeda gospodarstwo, to nie będąc już posiadaczem użytków rolnych w dniu składania wniosku nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na wydzierżawione lub sprzedane użytki rolne.
  Powyższe organ wydający decyzję o zwrocie podatku akcyzowego ustala w drodze prowadzonego postępowania w sprawie. 
   

  Pytanie 36: Jakie dane należy wpisać w poz. 3 - 6 wniosku o przekazanie gminie dotacji zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. nr 160 poz. 132), składanym w drugim terminie?
     
  - W pozycji nr 3 - należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie;
    
  - W pozycji nr 4 - należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której przysługuje zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w drugim terminie; 
   
  - W pozycji nr 5 - należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, tj. 0,55 zł * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji nr 3; 
    
  - W pozycji nr 6 dotyczącej łącznej kwoty limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 5, należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (poz. 5) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w pierwszym terminie (dotyczy tylko wniosków złożonych w drugim terminie).

  Pytanie 37: Czy paliwo roślinne wytwarzane z oleju rzepakowego o nazwie „BIOESTER” jest olejem napędowym wykorzystywanym do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych, na który przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
    
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 51, poz. 499, z późn. zm.), paliwo o nazwie BIOESTER, będące 100 % estrem (ester stanowiący samoistne paliwo silnikowe) nie jest oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 przypisanym do olejów napędowych wymienionych w ww. ustawie z dnia 10 marca 2006 r.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 243, poz. 1766), biokomponenty stanowiące samoistne paliwo - czyli BIOESTER - są już zwolnione z akcyzy w kwocie 1.680 zł/1.000 l.
  W obrocie znajduje się również biopaliwo składające się z 20% estrów i 80% oleju napędowego, które według przytoczonego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej powinno być oznaczone na dystrybutorze jako B20.
  W przypadku oleju napędowego typu BioDiesel, w rozumieniu paliwa silnikowego z domieszką biokomponentów i spełniającego wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 166, poz. 1182), w świetle przepisów o podatku akcyzowym, w ramach kodu CN 2710 19 41 do 2710 19 49 mieszczą się również oleje zawierające 20% estrów (biopaliwa ciekłe) tym samym jego zakup i wykorzystanie do produkcji rolnej umożliwia ubieganie się o zwrot części podatku akcyzowego, na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r.

  Pytanie 38: Jakie dane należy podawać w sprawozdaniach i rozliczeniach dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 160 poz. 1132)?

  1. W okresowym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, w kolumnie 2 należy podać kwotę zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane rozliczenie w ramach rocznego limitu, tj. kwotę wykazaną w pozycji 7 okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 2).
    
  2. W okresowym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik
   nr 2 w:
   1) pozycji 1 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie, którego dotyczy ww. sprawozdanie;
   2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;
   3) pozycji 3 należy podać powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w danym terminie;
   4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;
   5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
   o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących
   w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej
   w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, tj. 0,55 zł (w 2007 r.) * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana
   w pozycji 3;
   6) pozycji 6 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego
   w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie. W przypadku:
   a) pierwszego okresu - kwota ta wynosi „0”,
   b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim terminie.
   7) pozycji 7 dotyczącej łącznej kwoty zwrotu podatku akcyzowego
   do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu. W przypadku:
   a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w poz. 5,
   b) drugiego okresu - należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (poz. 5) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (poz. 6).
    
  3. W rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik
   nr 3, w kolumnie 2 należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, o której mowa w pozycji 5 rocznego sprawozdania rzeczowo finansowego (załącznik nr 4).
    
  4. W rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowiącym załącznik
   nr 4 w:
   1) pozycji 1 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w dwóch terminach;
   2) pozycji 2 należy podać powierzchnię użytków rolnych w gminie;
   3) pozycji 3 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w obu terminach, tj. będącą w posiadaniu producentów rolnych (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podana w sprawozdaniach okresowych);
   4) pozycji 4 należy podać ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;
   5) pozycji 5 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej
   w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, tj. 0,55 zł (w 2007 r.) * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w pozycji 3 tego sprawozdania;
   6) pozycji 6 należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.
    
  5. W okresowym zbiorczym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik
   nr 5, w kolumnie 3 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, tj. kwotę wykazaną w kolumnie 7 okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 6).
    
  6. W okresowym zbiorczym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczącym danych gmin z obszaru województwa, stanowiącym załącznik nr 6, w:
   1) kolumnie 1 należy podać kolejny numer gminy;
   2) kolumnie 2 należy podać nazwy poszczególnych gmin;
   3) kolumnie 3 należy podać liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego w okresie, którego dotyczy sprawozdanie;
   4) kolumnie 4 należy podać aktualną powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach;
   5) kolumnie 5 należy podać powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego składanych w danym terminie;
   6) kolumnie 6 należy podać ilość litrów oleju napędowego, do której dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w danym terminie;
   7) kolumnie 7 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego (wynikającą z wniosków złożonych w danym terminie przez producentów rolnych), którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r.
   o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących
   w posiadaniu lub współposiadaniu producentów rolnych na obszarze gminy, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, tj. 0,55 zł (w 2007 r.) * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w kolumnie 5;
   8) kolumnie 8 dotyczącej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w poprzednim okresie sprawozdawczym roku, za który jest składane sprawozdanie, w przypadku:
   a) pierwszego okresu - kwota ta wynosi „0”,
   b) drugiego okresu - należy podać kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski powtórnie w drugim terminie.
   9) kolumnie 9 dotyczącej kwoty zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu, w przypadku:
   a) pierwszego okresu - kwota ta jest równa kwocie rocznego limitu wykazanego w kolumnie 7,
   b) drugiego okresu - należy podać kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy: łączną kwotą rocznego limitu (kol. 7) a kwotą dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie producentom rolnym składającym wnioski w drugim terminie (kol. 8).
    
  7. W rocznym zbiorczym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik nr 7, w kolumnie 3, należy podać łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, wykazaną w kolumnie 7 rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego (załącznik nr 8).
    
  8. W rocznym zbiorczym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącym załącznik
   nr 8 w:
   1) kolumnie 1 należy podać kolejny numer gminy;
   2) kolumnie 2 należy podać nazwy poszczególnych gmin;
   3) kolumnie 3 należy podać łączną liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego, odpowiadającą sumie wniosków złożonych w I i II terminie danego roku;
   4) kolumnie 4 należy podać aktualną powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach;
   5) kolumnie 5 należy podać łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego w obu terminach (w przypadku producentów rolnych, którzy składali wnioski w obu terminach, nie może to być suma powierzchni podana w sprawozdaniach okresowych);
   6) kolumnie 6 należy podać łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur, stanowiącą sumę ilości litrów oleju w dwóch terminach, do której wypłacono zwrot podatku akcyzowego;
   7) kolumnie 7 należy podać łączną kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego, którą zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producentów rolnych na obszarze gminy, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, tj. 0,55 zł (w 2007 r.) * 86 * powierzchnia użytków rolnych podana w kolumnie 5 tego sprawozdania;
   8) kolumnie 8 należy podać łączną kwotę dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, stanowiącą sumę kwot wynikających z dokonanego zwrotu podatku akcyzowego w obu terminach.

  Pytanie nr 39: Czy paliwo o nazwie „ ON-BIOESTER” jest olejem napędowym wykorzystywanym do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych, na który przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

  Od paliwa ON-BIOESTER stanowiącego czysty ester, oznaczonego jako B100, nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Paliwo to jest 100 % estrem (ester stanowiący samoistne paliwo silnikowe) i nie jest oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 przypisanym do olejów napędowych wymienionych w ww. ustawie z dnia 10 marca 2006 r.

  Pytanie nr 40: Czy paliwo o nazwie „ BIOESTER RME” (lub „ONB”) jest olejem napędowym wykorzystywanym do ciągników rolniczych i samobieżnych maszyn rolniczych, na który przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

  Od paliwa BIOESTER RME stanowiącego samoistne paliwo, nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego, ponieważ nie jest oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 przypisanym do olejów napędowych wymienionych w ww. ustawie z dnia 10 marca 2006 r.

  Informacja pochodzi z strony
  www.minrol.gov.pl

 
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2009-03-17 09:33:56 | Data modyfikacji: 2012-01-02 16:24:20.
Data wprowadzenia: 2009-03-17 09:33:56
Data modyfikacji: 2012-01-02 16:24:20
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl