A+ A-
kontrast
 > 
30) Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zamontowanych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki


30) Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zamontowanych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

 
Zapytnie ofertowe

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:50:22.
 
Załącznik Nr 1 - Specyfikacja robót

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:51:25.
 
Załącznik Nr 2 - Wzór umowy

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:52:35.
 
Załącznik Nr 3 - Formularz oferty

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:53:37.
 
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące uprawnień

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:54:29.
 
Załącznik Nr 5 - Katalog urządzeń do kontroli (wersja skompresowania *.ZIP)

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:56:33 | Data modyfikacji: 2016-07-12 12:00:08.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2016-07-21 12:34:49 | Data modyfikacji: 2016-07-12 12:00:08.

Zobacz:
 
1) Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich członków OSP
 .  
2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) drogi położonej na działce nr 150 w Starym Zakolu
 .  
3) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) ul. Św. Józefa i części ul. Pięknej w Nowych Osinach
 .  
4) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników w miejscowościach Barcząca, Brzóze, Gamratka oraz Żuków
 .  
5) II zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) drogi położonej na działce nr 150 w Starym Zakolu
 .  
6) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy (rozbudowy) ulic: Huberta, Żołnierskiej, Lotników i Sezamkowej w Karolinie
 .  
7) Dowóz uczniów klas IV szkół podstawowych z Gminy Mińsk Mazowiecki na basen w Mińsku Mazowieckim
 .  
9) Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, workowanej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 .  
8) Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy MIńsk Mazowiecki
 .  
10) Wykonanie remontu skrzynek w oświetleniu drogowym Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
11) Wykonanie odwiertu studni głębinowej zastępczej na działce o nr ewid. 403 w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki
 .  
12) Moderniacja skrzynek w oświetleniu drogowym Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
13) Remont mostu drogowego nad rzeką Mienia w miejscowości Cielechowizna
 .  
14) Zakup wyposażenia wraz z montażem na place zabaw w miejscowościach Arynów (2 punkty) oraz Stare Zakole (1punkt)
 .  
15) Wykonanie odwiertu studni głębinowej zastępczej na działce o nr ewid. 403 w miejscowości Królewiec, gmina Mińsk Mazowiecki
 .  
16) Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w m. Brzóze (Etap II)
 .  
17) Wykonanie kontroli okresowych budynków oświatowych należących do Gminy Mińsk Mazowiecki.
 .  
18) Wykonanie usługi kruszenia łomu masy betonowej oraz transportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
19) Dostawa mieszanki o uziarnieniu ciągłym - pospółki
 .  
20) Dostawa cementu portlandzkiego do miejscowości Borek Miński i Brzóze - Gmina Mińsk Mazowiecki
 .  
21) Wymiana pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków w miejscowościcach Karolina, Stara Niedziałka i Nowe Osiny
 .  
22) Wykonanie podbudowy ze stabilizacji betonowej na ul. Szkolnej w m. Janów
 .  
23) Modernizacja ulicy Kwiatowej w Nowych Osinach
 .  
24) Dostawa cementu do m. Podrudzie, ul. Konwaliowa
 .  
25) Remont dróg w miejscowościach Dłużka, Stojadła i Grębiszew poprzez wykonanie nakładek asfaltowych
 .  
26) Zakup wyposażenia wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Nowe Osiny
 .  
27) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w pasie ul. Orzechowej w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki wraz z nadzorem autorskim
 .  
28) Ustawienie krawężników betonowych oraz montaż ścieków podchodnikowych i rur PVC na ul. Polnej w miejscowości Brzóze
 .  
29) Przebudowa istniejących barierek umiejscowionych na antresoli sali gimnastycznej na szklaną przegrodę dźwiękoszczelną w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stara Niedziałka gm. Mińsk Mazowiecki
 .  
30) Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zamontowanych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
31) Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy w Królewcu
 .  
32) Dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Budy Janowskie, oraz przeniesienie jednej istniejącej wiaty w miejscowości Budy Janowskie do miejscowości Stare Zakole
 .  
33) Wymiana 5 drzwi wewnętrznych z wzmocnieniem izolacji akustycznej wraz z klamką, montażem i futryną. w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stara Niedziałka gm. Mińsk Mazowiecki
 .  
34) Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do pięciu szkół
 .  
35) Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy w miejscowości Królewiec - II zaproszenie
 .  
36) Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
37) Remont pobocza wraz z renowacją odcinka rowu w miejscowości Zamienie
 .  
38) Przebudowa drogi w m. Stare Zakole - działka nr 150
 .  
39) Wykonanie placu zabaw w miejscowośći Chmielew
 .  
40) Obsługa eksploatacyjno-serwisowa, przegląd stanu technicznego oraz naprawy awaryjne kotłów olejowych i gazowych zlokalizowanych w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
41) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej 1a na terenie ujęcia wód podziemnych "Arynów - Królewiec" w miejscowości Królewiec
 .  
42) Odwodnienie ul. Zielonej w m. Stara Niedziałka, wraz z poprawieniem stanu jej nawierzchni
 .  
43) Wykonanie rowów odwadniających przy ul. Jaśminowej w m. Budy Janowskie
 .  
44) Remont parkingu w Zespole Szkół w Starej Niedziałce
 .  
45) II Remont parkingu w Zespole Szkół w Starej Niedziałce
 .  
46) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Leśnej w Stojadłach
 .  
47) Wykonanie odwodnienia odcinka ulicy Pięknej w Hucie Mińskiej
 .  
48) Wykonanie przebudowy drogi w m. Stare Zakole - działka nr 150
 .  
49) Zakup i dostawa destruktu asfaltowego frakcji 0 - 31,5mm do sołectwa Kolonia Karolina w ilości 214 ton
 .  
50) Wykonanie dodatkowego zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w okresie zimowym 2016/2017
 .  
51) Zakup i dostawa kostki brukowej, obrzezy betonowych, krawężników betonowych i ścieków betonowych do czterech miejscowości na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
II Zapytanie ofertowe - aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny (część południowa) wraz z nadzorem autorskim
 .  
53) Zakup i dotawa kostki brukowej, obrzeży betonowych, krawężników betonowych do trzech miejscowości na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
54) Realizacja zadań w zakresie objętym przez "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2017
 .  
55) Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich dla członków ochotniczych straży pożarnych
 . 
Data wprowadzenia: 2016-07-21 12:34:49
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl