A+ A-
kontrast
 > Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego pod UNIT stomatologiczny w Zespole Szkół w Stojadłach

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego pod UNIT stomatologiczny w Zespole Szkół w Stojadłach

 
Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-10-09 20:54:07 | Data modyfikacji: 2012-10-10 08:57:51.
 
Informacja o wyborze oferty

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2012-10-30 15:55:56 | Data modyfikacji: 2012-10-10 08:57:51.

Zobacz:
 Zakup i dostawa kostki brukowej, obrzeży i kraweżników .  Wykonanie odwodnienia miejsc postojowych na terenie szkoły podstawowej w Hucie Mińskiej  .  Wykonanie rowów odwadniających w miejscowościach: Nowe Osiny, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, Chmielew, Brzóze wraz z przebudową części istniejących przepustów  .  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Książęcej w miejscowości Stojadła .  Wycinka drzew znajdujących się przy drogach gminnych w miejscowościach Kolonia Janów oraz Nowe Osiny  .  Zakup elementów progów zwalniających podrzutowych wraz z dostawą do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie progów zwalniających płytowych w ilości 14 sztuk w miejscowościach Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Żuków .  Wykonanie opinii dotyczącej zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów położonych w miejscowości Kolonia Janów .  Wykonanie opinii dotyczącej zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów położonych w miejscowości Osiny .  Zakup i dostawa znaków drogowych wraz z dostawą na teren urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Zakup i dostawa kostki brukowej oraz krawężników betonowych wraz zdostawą na teren Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Wykonanie kompleksowej konserwacji oraz czyszczenie boisk ORLIK na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz remont istniejących zjazdów przy ulicy Szkolnej w miejscowości Huta Mińska  .  Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz remontu istniejących zjazdów przy ulicy Wspólnej w Miejscowości Grębiszew  .  Zakup mebli do oddziałów przedszkolnych do: Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Zespołu Szkół w Starej Niedziałce, Zespołu Szkół w Zamieniu  .  Zakup materiałów elektrycznych wraz z dostawą na teren Urzędu Gminy Mińsk mazowiecki .  Wykonanie progów zwalniających płytowych w ilości 7 sztuk w miejscowościach Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Żuków .  Przygotowanie i dostawa posiłków w formie cateringu dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 4 lat uczeszczających do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie .  Wykonanie operatów szacunkowych do potrzeb określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .  Zakup destruktu asfaltowego w ilości 346 ton o granulacji 0-23mm wraz z dostawą  .  Wykonanie dokumetacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Gliniak  .  Zakup i dostawa rur polipropylenowych do kanalizacji zewnętrznej wraz z dostawą  .  Wykonanie progów zwalniających płytowych w ilości 6 sztuk w miejscowościach Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Żuków  .  Sporządzenie operatów szacunkowych do potrzeb określenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla nieruchomości położonych w miejscowości Stojadła .  Zakup i dostawa Unitu stomatologicznego wraz ze sprzętem medycznym do zespołu Szkół w Stojadłach .  Wykonanie dokumetacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Leśnej w miejscowości Maliszew  .  Wykonanie chodnika z kostki brukowej z pominięciem istniejących zjazdów przy ulicy Wspólnej w miejscowości Grębiszew  .  Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ulicy Kołbielskiej w miejscowości Stojadła  .  Dostawa rur kanlizacyjnych oraz studni do wykonania kanalizacji deszczowej na ul. Książęcej w miejscowości Stojadła .  Zakup materiałów elektrycznych wraz z dostawą na teren Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Wykonanie utwardzenia z trelinki betonowej drogi o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Józefów  .  Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu profili betonowych przy ul. Wiejskiej w miejscowości Osiny .  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch słupów oświetlenia ulicznego znajdujących się w pasie drogi wojewódzkiej nr 802 przy działce nr 201 w miejscowości Huta Mińska  .  Wykonanie I etapu budowy chodnika z kostki brukowej przy ulicy Kołbielskiej w miejscowości Stojadła .  Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego pod UNIT stomatologiczny w Zespole Szkół w Stojadłach .  Wykonanie naprawy nawierzcni asfaltowej w miejscowości Chmielew .  Zakup i dostawa mieszanki solno piaskowej do posypywania dróg w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  Wykonanie rowu odwadniającego położonego po wschodniej stronie działki drogowej nr 794/24 w miejscowości Kolonia Karolina (obok ul. Huberta) .  Wykonanie, oczyszczenie i udrożnienie rowu odwadniającego w miejscowości Chmielew .  Dostawa do wskazanych miejsc w miejscowości Karolina obrzeży chodnikowych i kostki brukowej, w miejscowości Huta Mińska kostki brukowej i krawężnika drogowego oraz w miejscowości Gliniak płyt żelbetowych .  Opracowanie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Mińsk Mazowiecki zgodnie z opisem zapotrzebowania .  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki"  .  Wykonanie dokumentacj kosztorysowej budowy wyodrębnionych odcinków sieci kanalizacyjnej  .  II Wykonanie prac budowlanych polegających na wbudowaniu profili betonowych przy ul. Wiejskiej w miejscowości Osiny  .  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" .  Dostawa do miejscowości Gliniak płyt żelbetowych o grubości minimum 12 cm .  Dostawa obrzeży chodnikowych i kostki brukowej w miejscowości Karolina, kostki brukowej i krawężnika w miejscowości Huta Mińska  .  Wykonanie dodatkowego zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie zimowym 2012/2013  .  Odbiór odpadów z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z dzierżawą pojemników  .  Zakup, dostawa i wbudowanie wiaty przystankowej  .  Wykonanie utwardzenia z trelinki betonowej drogi o nr geodezyjnym 986 w miejscowości Józefów  .  Usuwanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki  .  Zakup kruszywa łamanego do uzupełnienia ubytków na drogach wraz z dostawą na teren Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Rozkruszenie łomu masy asfaltowej  .  Zakup i montaż zestawu do zewnętrznego monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Realizacja zadań w zakresie objętym przez "program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińk Mazowiecki" w roku 2013  .  Zakup materiałów elektrycznych do wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Niedziałka wraz z dostawą do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Zapewnienie świadczeń zdrowotnych, opieki profilaktycznej i świadczeń rehabilitacyjno-leczniczych dla pracowników Urzedu Gminy Mińsk Mazowiecki zgodnie z załączonym opisem zapotrzebowania  .  Świadczenie usług w zakresie dostarczania listów z Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na teren Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2013 .  Obsługa prawna Urzędu Gminy .  Dostawa tonerów i tuszy do drukarek dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki  .  Wykonanie projektu graficznego, co miesieczny skład, łamanie, korekta jezykowa i barwna, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa Biuletynu Informacyjnego Gminy Mińsk Mazowiecki - "Głos Ziemi Mińskiej"  .  Wykonanie zadań polegających na koordynacji programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej w Targówce .  Wykonanie zadań polegających na prowadzeniu zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy w Targówce .  Wykonanie zadań w Punkcie konsulatcyjno - informacyjnym ds. uzależnień  .  Zakup i dostawa rur polipropylenowych do kanalizacji zewnętrznej wraz z dostawą do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki .  Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  . 
Data wprowadzenia: 2012-10-30 15:55:56
Opublikowane przez: Albert Woźnica
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl