A+ A-
kontrast
 > 
16) Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w m. Brzóze (Etap II)


16) Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w m. Brzóze (Etap II)

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-08 15:06:05.
 
Zmiana nr 1 do zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 13:36:43.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:20:58.

Zobacz:
 
1) Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich członków OSP
 .  
2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) drogi położonej na działce nr 150 w Starym Zakolu
 .  
3) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) ul. Św. Józefa i części ul. Pięknej w Nowych Osinach
 .  
4) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodników w miejscowościach Barcząca, Brzóze, Gamratka oraz Żuków
 .  
5) II zaproszenie do złożenia oferty - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) drogi położonej na działce nr 150 w Starym Zakolu
 .  
6) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy (rozbudowy) ulic: Huberta, Żołnierskiej, Lotników i Sezamkowej w Karolinie
 .  
7) Dowóz uczniów klas IV szkół podstawowych z Gminy Mińsk Mazowiecki na basen w Mińsku Mazowieckim
 .  
9) Zakup i dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, workowanej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 .  
8) Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy MIńsk Mazowiecki
 .  
10) Wykonanie remontu skrzynek w oświetleniu drogowym Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
11) Wykonanie odwiertu studni głębinowej zastępczej na działce o nr ewid. 403 w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki
 .  
12) Moderniacja skrzynek w oświetleniu drogowym Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
13) Remont mostu drogowego nad rzeką Mienia w miejscowości Cielechowizna
 .  
14) Zakup wyposażenia wraz z montażem na place zabaw w miejscowościach Arynów (2 punkty) oraz Stare Zakole (1punkt)
 .  
15) Wykonanie odwiertu studni głębinowej zastępczej na działce o nr ewid. 403 w miejscowości Królewiec, gmina Mińsk Mazowiecki
 .  
16) Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w m. Brzóze (Etap II)
 .  
17) Wykonanie kontroli okresowych budynków oświatowych należących do Gminy Mińsk Mazowiecki.
 .  
18) Wykonanie usługi kruszenia łomu masy betonowej oraz transportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
19) Dostawa mieszanki o uziarnieniu ciągłym - pospółki
 .  
20) Dostawa cementu portlandzkiego do miejscowości Borek Miński i Brzóze - Gmina Mińsk Mazowiecki
 .  
21) Wymiana pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków w miejscowościcach Karolina, Stara Niedziałka i Nowe Osiny
 .  
22) Wykonanie podbudowy ze stabilizacji betonowej na ul. Szkolnej w m. Janów
 .  
23) Modernizacja ulicy Kwiatowej w Nowych Osinach
 .  
24) Dostawa cementu do m. Podrudzie, ul. Konwaliowa
 .  
25) Remont dróg w miejscowościach Dłużka, Stojadła i Grębiszew poprzez wykonanie nakładek asfaltowych
 .  
26) Zakup wyposażenia wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Nowe Osiny
 .  
27) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w pasie ul. Orzechowej w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki wraz z nadzorem autorskim
 .  
28) Ustawienie krawężników betonowych oraz montaż ścieków podchodnikowych i rur PVC na ul. Polnej w miejscowości Brzóze
 .  
29) Przebudowa istniejących barierek umiejscowionych na antresoli sali gimnastycznej na szklaną przegrodę dźwiękoszczelną w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stara Niedziałka gm. Mińsk Mazowiecki
 .  
30) Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń zamontowanych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
31) Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy w Królewcu
 .  
32) Dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Budy Janowskie, oraz przeniesienie jednej istniejącej wiaty w miejscowości Budy Janowskie do miejscowości Stare Zakole
 .  
33) Wymiana 5 drzwi wewnętrznych z wzmocnieniem izolacji akustycznej wraz z klamką, montażem i futryną. w budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stara Niedziałka gm. Mińsk Mazowiecki
 .  
34) Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do pięciu szkół
 .  
35) Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy w miejscowości Królewiec - II zaproszenie
 .  
36) Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
37) Remont pobocza wraz z renowacją odcinka rowu w miejscowości Zamienie
 .  
38) Przebudowa drogi w m. Stare Zakole - działka nr 150
 .  
39) Wykonanie placu zabaw w miejscowośći Chmielew
 .  
40) Obsługa eksploatacyjno-serwisowa, przegląd stanu technicznego oraz naprawy awaryjne kotłów olejowych i gazowych zlokalizowanych w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
41) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej 1a na terenie ujęcia wód podziemnych "Arynów - Królewiec" w miejscowości Królewiec
 .  
42) Odwodnienie ul. Zielonej w m. Stara Niedziałka, wraz z poprawieniem stanu jej nawierzchni
 .  
43) Wykonanie rowów odwadniających przy ul. Jaśminowej w m. Budy Janowskie
 .  
44) Remont parkingu w Zespole Szkół w Starej Niedziałce
 .  
45) II Remont parkingu w Zespole Szkół w Starej Niedziałce
 .  
46) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy/rozbudowy ul. Leśnej w Stojadłach
 .  
47) Wykonanie odwodnienia odcinka ulicy Pięknej w Hucie Mińskiej
 .  
48) Wykonanie przebudowy drogi w m. Stare Zakole - działka nr 150
 .  
49) Zakup i dostawa destruktu asfaltowego frakcji 0 - 31,5mm do sołectwa Kolonia Karolina w ilości 214 ton
 .  
50) Wykonanie dodatkowego zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w okresie zimowym 2016/2017
 .  
51) Zakup i dostawa kostki brukowej, obrzezy betonowych, krawężników betonowych i ścieków betonowych do czterech miejscowości na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
II Zapytanie ofertowe - aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny (część południowa) wraz z nadzorem autorskim
 .  
53) Zakup i dotawa kostki brukowej, obrzeży betonowych, krawężników betonowych do trzech miejscowości na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
 .  
54) Realizacja zadań w zakresie objętym przez "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2017
 .  
55) Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich dla członków ochotniczych straży pożarnych
 . 
Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:20:58
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl