A+ A-
kontrast
 > 2015 ROK

2015 ROK


Zobacz:
 1) Dostawa mebli do świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Barcząca .  2) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodników w ośmiu miejscowościach gminy Mińsk Mazowiecki .  3) Dostawa wyposażenia informatycznego do świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 70/5 w miejscowości Barcząca .  4) Dostawa nagłośnienia i sterowania oświetleniem wraz z elementami służącymi instalacji do świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 70/5 w miejscowości Barcząca .  5) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w 10 miejscowościach .  6) Wykonanie usługi kruszenia łomu masy asfaltowej i betonu do frakcji destruktu 0-31,5 mm oraz transportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  7) Budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie - II etap .  8) Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2015 .  9) Wykonanie dachu jednospadowego w konstrukcji stalowej budynku OSP Targówka .  10) Dostawa wyposażenia informatycznego do świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 70/5 w miejscowości Barcząca .  11) Dostawa nagłośnienia i sterowania oświetleniem wraz z elementami służącymi instalacji do świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 70/5 w miejscowości Barcząca .  12)Konkurs ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy , rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6,11,16,18 - dziewcząt urodzonych w 20 .  13) Wykonanie opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (aktualizacja) wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest .  14) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) ul. Natolin w Starej Niedziałce .  15) Dostawa kruszywa betonowego na teren Gminy Mińsk Mazowiecki .  16) Przebudowa ul. Książęcej i Leśnej w Stojadłach - telekomunikacja .  17) Modernizacja ulic Długiej i Pięknej w miejscowości Huta Mińska .  18) Zakup oraz dostawa rur PP karbowanych .  19) Wykonanie, dostawa i wbudowanie wiaty przystankowej w Nowych Osinach przy drodze krajowej nr 92 .  20) Dostawa cementu portlandzkiego CEM I klasy 32,5 N (bez dodatków) do miejscowości janów w ilości 85 Mg (ton) .  21) Dostawa mieszanki o uziarnieniu ciągłym (pospólki) z przeznaczeniem do wykonania stabilizacji cementowej do miejscowości Janów, w ilości 1300 Mg (ton) .  22) Budowa placu zabaw w miejscowości Królewiec .  23) Wykonanie prac budowlanych polegających na zakupie oraz dostawie wraz z wbudowaniem koryt betonowych na drodze gminnej nr 220810W w miejscowości Mikanów .  24) Zakup znaków drogowych z uchwytami uniwersalnymi .  25) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika dla pieszych przy ul. Nowej w miejscowości Huta Mińska .  26) Zakup oraz dostawa rur PP karbowanych .  27) Zakup i dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno .  28) Dostawa i montaż urządzeń siłowych na plac zabaw w miejscowości Stara Niedziałka .  29) Wykonanie odtworzenia rowów w miejscowości Budy Barcząckie wraz z montażem przepustów .  30) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi Tartak - Chochół" .  31) Budowa chodników dla pieszych w Gliniaku i Cielechowiźnie .  32) Zakup oraz dostawa rur PP karbowanych dla miejscowości Grębiszew oraz na potrzeby Gminy Mińsk Mazowiecki .  33) Przebudowa drogi gminnej Nowe Osiny - Targówka - zabezpieczenie sieci wodociągowej .  34) Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Hucie Mińskiej .  35) Wykonanie dachu jednospadowego na części rozbudowanej budynku OSP Targówka .  36) Wykonanie asfaltowych progów zwalniających w miejscowościach: Gliniak, Anielew, Budy Barcząckie .  37) Budowa placu zabaw w Starej Niedziałce .  38) II zaproszenie do złożenia ofert - wykonanie dachu jednospadowego na części rozbudowanej budynku OSP Targówka .  39) Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w miejscowości Brzóze (I etap) .  40)Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Szkoły Podstawowej w Starogrodzie, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 95, Szkoła Podstawowa Nr 244 w Warszawie, Gimnazjum Miejskiego .  41) Wykonanie odtworzenia rowów w miejscowości Budy Janowskie wraz z montażem przepustów .  42) Remont dróg w miejscowościach Tartak i Janów poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia .  43) Zakup krat stalowych na przykrycie koryt odwadniających ul. Wiejską w Osinach wraz z dostawą .  44) II zaproszenie do złożenia ofert - remont dróg w miejscowościch Tartak i Janów poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia .  45) Remont drogi w miejscowości Tartak poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia .  46) Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka" .  47) Dostawa cementu do miejscowości Podrudzie .  48) Wykonanie nakładki bitumicznej na części ulic Górnej i Wschodniej w Janowie .  49) Zakup i dostawa destruktu asfaltowego do miejscowości Kolonia Karolina .  50) Wykonanie dodatkowego zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 .  51) Zakup krat stalowych wraz z dostawą ul. Wiejska, Osiny .  52) Budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Długiej w Budach Barcząckich .  53) Pogębienie i czyszczenie rowów wzdłuż drogi przez wieś w miejscowości Gamratka .  54) II zaproszenie do złożenia oferty - Budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Długiej w Budach Barcząckich .  55) Remont rowu odprowadzającego wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu .  56) Aktualizacja dokumnetacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości Targówka wraz z nadzorem autorskim .  57) Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare zakole (częśc północna) i Budy barcząckie (część zachodnia) w raz z nadzorem autorskim .  58) Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny (część południowa) wraz z nadzorem autorskim .  59) Zakup wraz z dostawą i montażem drzwi garażowych oraz drzwi zewnętrznych do budynku OSP Targówka .  60) Zakup i dostawa kostki brukowej, obrzeży betonowych, oporników betonowych, krawężników betonowych i ścieków betonowych do dziesięciu miejscowości na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki .  61) Realizacja zadań w zakresie objętym przez program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 2016 .  62) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z boiska sportowego w Hucie Mińskiej oraz z targowiska w Stojadłach .  63) Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Janów wraz z nadzorem autorskim . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy
Antoni Janusz Piechoski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 758-24-89
Fax: (+48 25) 758-24-89
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl