bip.minskmazowiecki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.minskmazowiecki.pl
Wójt Gminy > 2004 ROK strona główna 

2004 ROK

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmian./ Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości, że zamieścił w publicznie dostępnym wykazie wniosek Pani Agnieszki Chabiery zam. Mińsk Mazowiecki, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw gazu propan-butan we wsi Stojadła na działce nr 656/4.


Projektowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.


Z analizy przeprowadzonej w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowana inwestycja nie powinna, w trakcie prawidłowej eksploatacji, stanowić zagrożenia środowiska, a szczególnie dla zdrowia i życia ludzi. Tereny stałego pobytu ludzi znajdują się poza zasięgiem stężeń maksymalnych zanieczyszczeń. Ponadto stwierdzono brak istotnego wpływu na walory krajobrazowe.


Ewentualne uwagi i wnioski dot. oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko można składać do dnia 2 października 2003 r. w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2003-09-12 08:46:52.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 32 ust. l pkt. l i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zmian.) Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości, że zamieścił w publicznie dostępnym wykazie wniosek Pana Jerzego Kulmy zam. Nowe Osiny, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw gazu propan - butan we wsi Nowe Osiny na działce 225/6.


Projektowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.


Z analizy przeprowadzonej w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowana inwestycja nie powinna, w trakcie prawidłowej eksploatacji, stanowić zagrożenia środowiska, a szczególnie dla zdrowia i życia ludzi. Tereny stałego pobytu ludzi znajdują się poza zasięgiem stężeń maksymalnych zanieczyszczeń. Ponadto stwierdzono brak istotnego wpływu na walory krajobrazowe.


Ewentualne uwagi i wnioski dot. oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko można składać do dnia 3 listopada 2003r. w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2003-10-14 14:56:01.
ZAWIADOMIENIE O WSZCĘCIU POSTĘPOWANIA

     Zgodnie z art. 32 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zmian./ Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości, że zamieścił w publicznie dostępnym wykazie wniosek P.U.H.P. “MIDAS", 05-502 Piaseczno ul. Zielona 2, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM (w tym wieży stalowej o wys. 50,5 m n. p. t.) we wsi Huta Mińska na działce nr 213/1.


     Projektowana inwestycja zaliczana jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.


    Z analizy przeprowadzonej w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że planowana inwestycja nie będzie , w trakcie prawidłowej eksploatacji, stanowić zagrożenia dla środowiska, a szczególnie dla zdrowia i życia ludzi oraz będzie spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu MOŚZNiL z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizującym. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analizy przewidywanych rozkładów pól elektromagnetycznych stwierdzono ponadto, że pola elektromagnetyczne stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludzi nie występują w miejscach ich czasowego lub stałego przebywania. Ponadto stwierdzono brak istotnego wpływu na walory krajobrazowe.


     Ewentualne uwagi i wnioski dot. oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko można składać do dnia 04 grudnia 2003r w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14.

 

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2003-11-12 16:10:54.
 
Komunikat Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o terminie sesji w sparwie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Józefów, Grębiszew, Maliszew, Kluki, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Grabina, Marianka, Cielechowizna, Gliniak, Tartak, Prusy, Chochół.

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-05-20 11:36:24.
 
Komunikat Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wólka Mińska, Karolina, Stara Niedziałka, Niedziałka druga, arynów, Królewiec, Brzóze, Żuków, Borek Miński, Dłużka

Opublikowane przez: Albert Woźnica | Data wprowadzenia: 2004-05-20 11:45:33.

Zobacz:
   Zastępca Wójta Gminy
   Zarządzenia Wójta Gminy
   Komunikaty
Data wprowadzenia: 2004-05-20 11:45:33
Opublikowane przez: Albert Woźnica
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.minskmazowiecki.pl